Anvert - Adatkezelési tájékoztató

Anvert - Általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató

BevezetésAz Anvert Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. emelet 15., a továbbiakban: „Anvert Kft.”, „szolgáltató” vagy „adatkezelő”) vállalati elektronikus kommunikáció elemző rendszert üzemeltető szoftverszolgáltatásokat nyújt megrendelői, partnerei részére.

Az Anvert Kft. mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés érintettjének és az adatkezelésben közreműködő felhasználónak személyes adatait (a továbbiakban mint „érintett”). Az Anvert Kft. adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt előírásoknak.

Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek fel, kérem, forduljon hozzánk bizalommal a jelen szabályzat Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken, hogy megválaszolhassuk kérdéseit.

Az Anvert Kft. kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak biztonságban tartása érdekében az Anvert Kft. megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti az Anvert Kft. adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak.

Az Anvert Kft. a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy a partnereivel, vásárlóival kötött szerződéseket teljesítse. A szolgáltatás nyújtása kapcsán megvalósuló adatkezelésben több személy, ill. szereplő vesz részt. Az Ön személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő az Anvert Kft.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelés kapcsán az Anvert Kft. igénybe veheti további vállalkozások segítségét az adatkezelési célok végrehajtásában (pl.: házhozszállítás, könyvelés, szerverszolgáltatás, stb.). Ilyen esetben közreműködő partner vállalkozás az Ön személyes adatainak kezelésében adatfeldolgozóként vesz részt.

Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill. nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.

Az adatkezelésért a partnerek, vásárlók felé elsősorban az adatkezelő Anvert Kft. tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel. Az Anvert Kft. tehát közvetlenül Öntől kapja meg az Ön személyes adatait.

Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis az Anvert Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis az Anvert Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az egyes adatkezelések

Az Anvert Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja

Az Anvert Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy Ön a szolgáltató felé megrendelését leadhassa, és mi az Ön szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeit teljesítsük. Személyes adatait szolgáltatásainknak igénybevétele kapcsán kezeljük.

Az adatkezelés várható hatása a megrendelőre, partnerre (érintettre)
A megrendelők, partnerek számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás iránti rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

Az adatkezelő és elérhetőségei
 • A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Anvert Kft.
 • székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. emelet 15.
 • e-mail cím: info@anvert.com
 • telefonszám: +36 20 392 7326
 • web: www.anvert.com
 • Az Anvert Kft. képviselője Fáth Ákos ügyvezető.
 • képviselő e-mail címe: hello@anvert.com


 • Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
  Az Anvert Kft. megrendelői, partnerei, akik az Anvert Kft. szolgáltatásait igénybe veszik. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a megrendelők, partnerek.
  Anvert Kft. mint adatfeldolgozó: Érintett továbbá az is, aki az Anvert Kft. által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő természetes, ill. jogi személynek (azaz az Anvert Kft. megrendelőjének) az e-mail címére üzenetet küld (levélíró), ugyanis abban az adatkezelésben az Anvert Kft. megrendelője az adatkezelő, míg az Anvert Kft. adatfeldolgozónak fog minősülni, az érintett pedig a levélíró. Az itt leírt adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatást az érintett megkaphatja az Anvert Kft. megrendelőjétől, azaz az Anvert Kft. szoftverszolgáltatását igénybe vevő természetes, ill. jogi személytől.

  A kezelt személyes adatok
  Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az Anvert Kft. a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevételével érdekében:

  Személyazonosító adatok: Természetes személy vevő esetén:
  Jogi személy vevő esetén:
  vevő neve, lakcíme, névjegykártyán feltüntetett adatok
  vevő cégneve, székhelye
  Kapcsolattartási adatok: Természetes személy vevő esetén:
  Jogi személy vevő esetén:
  vevő e-mail címe, telefonszáma
  képviselő e-mail címe, telefonszáma

  Továbbá minden olyan adat, amely a kereskedelem, valamint szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kommunikáció folytatásához szükséges.

  Adatkezelés jogalapja
  Az Ön adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Személyes adatait kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggésben kezeljük.

  Adatait megrendelésének teljesítéséig, ill. a kellékszavatossági, és jótállási kötelezettségeink teljesítése érdekében a szavatossági idő (6 hónap) vagy a jótállási idő (1 év) végéig kezeljük.

  A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.

  Továbbá az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  Ki férhet hozzá a megrendelő, partner (érintett) személyes adataihoz

  A megrendelő, partner fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Anvert Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatkezelők férhetnek hozzá:

  Szerverszolgáltató
  cégnév: Microsoft Ireland Operations Limited
  székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írország

  cégnév: DigitalOcean LLC
  székhely: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013
  cégnév: Google Cloud EMEA Limited
  székhely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland

  Hírlevélküldésben közreműködő adatfeldolgozó
  cégnév : EDIMA.email Kft.
  levelezési címe: 1075 Budapest, Holló utca 3-9/A, 3. em. 10.
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@edima.hu


  Hírlevélküldésben közreműködő al-adatfeldolgozók:
  • szerverszolgáltató: INTEGRITY Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai utca 6.; cégjegyzékszáma: 07-09-003739; adószáma: 11115139-2-07; elérhetősége: office@integrity.hu);
  • informatikai rendszerkarbantartási szolgáltató: IamIT Informatikai Kft. (székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 1. IV. em. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-308333; adószáma: 12696147-2-41; elérhetősége: info@iamit.hu);
  • másodlagos adatmentések tárhelyszolgáltató: Microsoft Ireland Operations Limited - Azure North Europe/Írország régió (székhelye: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521; elérhetősége: https://www.microsoft.com/en-ie/contact.aspx).


  Szolgáltatás teljesítésében közreműködő adatfeldolgozó:

  Cégneve: Neticle Nyrt.
  Székhely: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 41

  A megrendelő, partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
  Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, akkor Ön nem fogja tudni igénybe venni az Anvert Kft. szolgáltatásait. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

  Adatkezelés és tárolás ideje
  Az érintett adatait a szerződés fennállása alatt kezeljük. A szerződés megszűnését követően az Anvert Kft. a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a megrendeléseivel összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

  A személyes adatok továbbítása harmadik országba
  A vevő személyes adatait közvetlenül nem továbbítjuk harmadik országba, azonban az Adatkezelő olyan társaságok szolgáltatását veszi igénybe, amelyek az Ön adatait továbbíthatják harmadik országba. (Adattovábbítás jogalapja: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között fennálló általános szerződési feltétel.) Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.
  Az adatkezelő az alábbi társaságok szolgáltatásait veszi igénybe, akik továbbíthatják az Ön személyes adatait harmadik országba. Kérjük, a harmadik országba történő adattovábbítással összefüggésben a társaságok lentebb megjelölt adatkezelési tájékoztatójából tájékozódjon.

  Microsoft:
  A Microsoft Adatvédelmi irányelvei a https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement honlapon érhető el.

  DigitalOcean LLC:
  Az Activecampaign Adatvédelmi irányelvei a https://www.digitalocean.com/legal/data-processing-agreement/ honlapon érhető el.

  Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

  A fenti adatkezeléssel összefüggésben társaságunkon keresztül profilalkotás valósul meg. Társaságunk profilalkotást nem végez.

  A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

  A profilalkotás célja, hogy az Ön számára érdekesebb és fontosabb szolgáltatásokat kínáljuk fel, ill. szokásaihoz jobban igazodó weboldalt tudjunk az Ön rendelkezésére bocsátani. A profilalkotás kizárólag szokásaira és preferenciáira terjed ki. A profilalkotás az Ön számára nem jár hátrányos következményekkel vagy bármilyen korlátozásokkal.

  Google: Az anvert.com a Google LLC. Google Analytics, a Google LLC. Google DoubleClick és a Google LLC. Youtube, szolgáltatását weboldala keretében használja. A Google Analytics, a Google DoubleClick és a Youtube cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Google segítségével.

  A cookie-k által tárolt információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google LLC. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google LLC. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google LLC. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google LLC. Adatvédelmi irányelvei a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

  A Google LLC. weboldalán a Google LLC. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

  A Google adatkezelésének beállításait itt módosíthatja:
  https://privacy.google.com

  A Google az Ön személyes adatát tartalmazó cookiekat továbbíthatja harmadik országba. A Google mind az Európai Gazdasági Térségen belül, mind azon kívül működik, és időről időre átadhatja adatait az EGT-ből feldolgozás céljából az EGT-n kívüli területen, ahol nincsenek azonosak az adatvédelem törvényi szintjei, mint EGT. Ennek során a Google az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási általános szerződési feltételeket alkalmazza annak biztosítása érdekében, hogy adatai azonos szintű védelemben részesüljenek. A harmadik országba való adattovábbításról részleteiről, kérjük az alábbi oldalon tájékozódjon:
  https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hu

  Inspectlet: Az anvert.com felhasználói tevékenységeket tárol az ügyfélélmény javítása céljából. Ehhez az Inspectlet szolgáltatásait veszi igénybe.
  https://www.inspectlet.com/terms-of-service#privacy

  Facebook: Az adatkezelő a Facebook Inc. szolgáltatását az anvert.com weboldala keretében használja. A Facebook cookiekat használ abból a célból, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. Ennek elsődleges oka az, hogy az Ön érdeklődési köréhez jobban illeszkedő ajánlatokkal tudjuk megkeresni. Ehhez szükséges, hogy weboldalunkon végzett tevékenységét elemezhessük a Facebook segítségével.

  A Facebook Inc. - Adatvédelmi irányelvei - a https://www.facebook.com/privacy/explanation honlapon érhető el.

  A Facebook Inc. weboldalán a Facebook Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookiek letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

  A Facebook Inc. az Ön személyes adatát tartalmazó cookiekat továbbíthatja harmadik országba. Globális szervezet részeként a Facebook mind az Európai Gazdasági Térségen belül, mind azon kívül működik, és időről időre átadhatja adatait az EGT-ből feldolgozás céljából az EGT-n kívüli területen, ahol nincsenek azonosak az adatvédelem törvényi szintjei, mint EGT. Ennek során a Facebook az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási általános szerződési feltételeket alkalmazza annak biztosítása érdekében, hogy adatai azonos szintű védelemben részesüljenek. Ön kérheti az általános szerződési feltételek másolatát az alábbi oldalon keresztül:
  https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

  2.2 Az Anvert Kft. számlázással és könyveléssel összefüggő adatkezelése

  Az adatkezelés célja
  A megrendelt szolgáltatások ellenértékéről az Anvert Kft. a hatályos jogszabályok értelmében köteles számlát kiállítani partnerei, megrendelői részére. A számlakiállítással összefüggésben az Anvert Kft. kezeli a megrendelők számlázási adatait. Ennek az adatkezelésnek a célja az, hogy az Anvert Kft. eleget tegyen annak a jogszabályi kötelezettségének, hogy gazdasági eseményekről számviteli bizonylatot kell kiállítania.

  Az adatkezelés várható hatása a megrendelőkre, partnerekre (érintettekre)
  A megrendelők, partnerek számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a szolgáltatás iránti rendelés leadása kapcsán szerződés alapján szükséges.

  Az adatkezelő és elérhetőségei
 • A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Anvert Kft.
 • székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. emelet 15.
 • e-mail cím: info@anvert.com
 • telefonszám: +36 20 392 7326
 • web: www.anvert.com
 • Az Anvert Kft. képviselője Fáth Ákos ügyvezető.
 • képviselő e-mail címe: hello@anvert.com

 • képviselő e-mail címe: hello@anvert.com
  Az Anvert Kft. megrendelői, akik az Anvert Kft. szolgáltatásai közül rendelnek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a szolgáltatás megrendelője.

  A kezelt személyes adatok
  Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az Anvert Kft. a számlakiállítás teljesítése érdekében:
  Személyazonosító adatok: Természetes személy vevő esetén:
  Jogi személy vevő esetén:
  vevő neve, lakcíme, adóazonosító jele
  vevő cégneve, székhelye adószáma
  Kapcsolattartási adatok: Természetes személy vevő esetén:
  Jogi személy vevő esetén:
  vevő e-mail címe, telefonszám
  képviselő e-mail címe, telefonszáma

  Továbbá minden olyan adat, amely a számlázás, könyvelés teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

  Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

  Ki férhet hozzá a megrendelő, partner (érintett) személyes adataihoz
  A megrendelő, partner fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Anvert Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.
  Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

  Szerverszolgáltató
  cégnév: Microsoft Ireland Operations Limited
  székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Írország
  cégnév: DigitalOcean LLC
  székhely: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013
  cégnév: Google Cloud EMEA Limited
  székhely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland

  Számlázási rendszer
  cégnév: KBOSS.hu Kft.
  székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
  számlázási weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

  Könyvelés
  cégnév: Meyer & Levinson Kft.
  székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. 2. em.
  Jogszabályi előírás alapján személyes adatait továbbíthatjuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

  A megrendelő, partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
  A megrendelő, partner köteles a szolgáltatás igénybevétele kapcsán kiállítandó számlákhoz szükséges adatait megadni, mivel a számla kiállításának kötelezettségét a jogszabály írja elő.

  Adatkezelés és tárolás ideje
  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) - (2) bekezdései alapján a számla, ill. annak kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje 8 év.
  Adattovábbítás jelen tájékoztató 5. oldalán foglaltak szerint történik.

  Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
  A megrendelők, partnerek adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

  2.3. Az Anvert Kft. panaszkezelésével összefüggő adatkezelés  Az adatkezelés célja
  Az Anvert Kft. kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységéhez szükséges az adatkezelés annak érdekében, hogy az Ön mint fogyasztó által az Anvert Kft. szolgáltatásával szemben tett panaszt kezeljük. Az Anvert Kft. az Ön panaszát köteles megvizsgálni, és Önt annak eredményéről tájékoztatni. Személyes adatait az Ön panaszának kezelése érdekében kezeljük.

  Az adatkezelés várható hatása a megrendelőre, partnerre (érintettre)
  A megrendelő, partner számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés az Anvert Kft. megrendelőinek, partnereinek panaszának kezeléséhez szükséges.

  Az adatkezelő és elérhetőségei
 • A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Anvert Kft.
 • székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. emelet 15.
 • e-mail cím: info@anvert.com
 • telefonszám: +36 20 392 7326
 • web: www.anvert.com
 • Az Anvert Kft. képviselője Fáth Ákos ügyvezető.
 • képviselő e-mail címe: hello@anvert.com


 • Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
  Az Anvert Kft. megrendelői, partnerei, akik az Anvert Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében panaszt tesznek. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a megrendelők, partnerek, akik fogyasztóként panaszt tesznek.

  A kezelt személyes adatok
  Az Ön alábbi személyes adatait kezeli az Anvert Kft. a panaszkezelés érdekében:
  Személyazonosító adatok: Természetes személy vevő esetén:
  Jogi személy vevő esetén:
  vevő neve, lakcíme
  vevő cégneve, székhelye
  Kapcsolattartási adatok: Természetes személy vevő esetén:
  Jogi személy vevő esetén:
  vevő e-mail címe, telefonszám
  képviselő e-mail címe, telefonszáma

  Továbbá minden olyan adat, amely a panaszkezelés során a válasz teljesítéséhez szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

  Adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

  Ki férhet hozzá a megrendelő, partner (érintett) személyes adataihoz
  A megrendelő, partner fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Anvert Kft. és munkatársai férhetnek hozzá.

  A megrendelő, partner (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
  A megrendelő, partner köteles a panaszkezeléshez szükséges adatait megadni, mivel a panasz kivizsgálását és az Ön részére címzett válasz megküldési kötelezettségét a jogszabály írja elő.

  Adatkezelés és tárolás ideje
  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvhöz és az Anvert Kft. válaszához szükséges adatok megőrzési ideje 5 év.

  A személyes adatok továbbítása harmadik országba
  A megrendelő, partner személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

  Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
  A megrendelő, partner személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg

  2.4. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése pályázatok, önéletrajzok kapcsán  Az adatkezelés célja
  Az Anvert Kft.-nél munkavállalási célból felvételre jelentkezők személyes adatait az adatkezelő Anvert Kft. abból a célból kezeli, hogy az Ön jelentkezését, pályázatát, önéletrajzát elbírálja, valamint a kiválasztott felvételre jelentkezővel munkaszerződést kössön.

  Az adatkezelés várható hatása a felvételre jelentkezőre (érintettre)
  A felvételre jelentkező számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, illetve nem hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés a felvételre jelentkezés elbírálása érdekében szükséges.

  Az adatkezelő és elérhetőségei
 • A fenti adatkezelésben az adatkezelő az Anvert Kft.
 • székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. emelet 15.
 • e-mail cím: info@anvert.com
 • telefonszám: +36 20 392 7326
 • web: www.anvert.com
 • Az Anvert Kft. képviselője Fáth Ákos ügyvezető.
 • képviselő e-mail címe: hello@anvert.com


 • Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
  Az Anvert Kft. felvételre jelentkezői azok, akik az Anvert Kft.-vel munkaszerződést kívánnak kötni. Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek tipikusan a felvételre jelentkezők.

  A kezelt személyes adatok
  z Ön alábbi személyes adatait kezeli az Anvert Kft. a felvételre jelentkezések elbírálása érdekében:
  Személyazonosító adatok: felvételre jelentkező neve, önéletrajzában feltüntetett adatok
  Kapcsolattartási adatok: felvételre jelentkező telefonszáma, e-mail címe
  Továbbá minden olyan adat, amely a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat során az adatkezelőhöz továbbításra kerül, ill. azok elbírálásához szükséges kommunikáció folytatásához szükséges.

  Adatkezelés jogalapja
  Az Ön adatainak kezelése munkaszerződés létrejötte érdekében szükséges. Személyes adatait kizárólag a munkaszerződés létrejöttével összefüggésben kezeljük.
  A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, amely alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.
  A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, amely alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai kezelésére.
  Továbbá az adatkezelés jogszerűnek minősül a GDPR Preambulum (44) alapján, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

  Ki férhet hozzá a felvételre jelentkező (érintett) személyes adataihoz
  A felvételre jelentkező fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző Anvert Kft. és munkatársai férhetnek hozzá. Továbbá az alábbi adatkezelők férhetnek hozzá:

  Szerverszolgáltató
  cégnév: Microsoft Ireland Operations Limited
  székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18,
  cégnév: DigitalOcean LLC
  székhely: 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013
  cégnév: Google Cloud EMEA Limited
  székhely: Velasco, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland

  A felvételre jelentkező (érintett) köteles-e a személyes adatait megadni
  Ön nem köteles személyes adatait megadni. Azonban, amennyiben nem adja meg ezeket a személyes adatait, az Anvert Kft. nem fogja tudni az Ön jelentkezését, önéletrajzát, pályázatát elbírálni, ezáltal nem fog tudni Önnel munkaviszonyt létesíteni. Ezért fenti személyes adatainak megadása közös érdekünk.

  Adatkezelés és tárolás ideje
  Az Ön személyes adatait az Anvert Kft. a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásáig tárolja.
  Amennyiben a felvételre jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálásra vagy visszavonásra kerül, úgy az Anvert Kft. az Ön személyes adatait a jelentkezés, önéletrajz, pályázat elbírálását, valamint visszavonását követően haladéktalanul törli.

  A személyes adatok továbbítása harmadik országba
  Adattovábbítás jelen tájékoztató 5. oldalán foglaltak szerint történik.
  Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
  A felvételre jelentkezők adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

  3. Jogok, amelyek megilletik az érintetteket, akiknek a személyes adatait kezelik az adatkezelés során  Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja. Lenti jogait az Anvert Kft.-vel szemben gyakorolhatja.

  Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán
 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
 • korlátozáshoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • adathordozhatósághoz való joga,
 • hozzájárulás visszavonásához való jog,
 • panaszjog,
 • bírósági jogorvoslathoz való jog.


 • Tájékoztatáshoz való jog

  Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog
  Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen adatkezelési tájékoztató tartalmaz.
  Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő. Az Ön adatainak kezelése kapcsán az adatkezelő az Anvert Kft.
  A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. A 25 napos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.
  Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható.
  Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.
  A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen észszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

  Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

  Helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”
  Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, ill. másodpéldányának törlését.
  A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, ill. védelméhez.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, ill. valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
  Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, ill. az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
  Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adathordozhatósághoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.
  Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  Tiltakozáshoz való jog
  Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Hozzájárulás visszavonásához való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

  4. Adatbiztonság

  Személyes adatok tárolása és az adatkezelés biztonsága
  Az Anvert Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.
  Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
  Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  Az Anvert Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.
  A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.
  Az Anvert Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), ill. természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. Az Anvert Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.
  Az Anvert Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).
  Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra az Anvert Kft.-hez. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében az Anvert Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

  Az adatvédelmi incidens és annak kezelése
  Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDRP) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.
  Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ill. tájékoztatjuk Önt is mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

  5. Jogorvoslat, panaszjog, bírósági jogorvoslat

  Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

  Panaszjog
  Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).
  A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:
 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06 1 391 1400
 • Fax: 06 1 391 1410
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


 • Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben
  Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
  Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében
  Amegsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.
  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az Anvert Kft. esetében a tevékenységi helye szerinti bíróság a magyarországi bíróságok. Míg az Anvert Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, ill. speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.
  A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

  Kártérítési felelősség és sérelemdíj
  Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?
  Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.
  A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

  6. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok listája

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 • 7. Kapcsolat

  Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy adatkezelésünk kapcsán az Önt megillető jogokat kívánja gyakorolni, akkor kérjük, forduljon az Anvert Kft.-hez mint adatkezelőhöz.
  Az adatkezelő az Anvert Kft.
 • székhely és levelezési cím: Magyarország 6725 Szeged, Moszkvai körút 23. III. emelet 15.
 • e-mail cím: info@anvert.com
 • telefonszám: +36 20 392 7326
 • web: www.anvert.com
 • Az Anvert Kft. képviselője Fáth Ákos ügyvezető.
 • képviselő e-mail címe: hello@anvert.com